Konsesjoner gitt av Datatilsynet

Eksempler på konsesjoner som gis av Datatilsynet.
 • Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) - konsesjon

  Forsikringsbransjen har konsesjon for register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, samt til kontroll med sikte på å unngå spekulasjon.

 • Pensjonskasser - konsesjon

  Konsesjonen gjelder formålet for behandling av personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av pensjonsavtaler, herunder avtaler om pensjonsforsikring.

 • Sentralt skaderegister (FOSS) - konsesjon

  Forsikringsbransjen har konsesjon for å behandle personopplysninger i Sentralt skaderegister (FOSS).

 • Datalagringsdirektivet - konsesjon

  Alle verksemder som er lagringspliktige etter datalagringsdirektivet må søke Datatilsynet om konsesjon for behandlinga av personopplysningar. Det er Post- og teletilsynet som har ansvar for å definere kven som blir lagringspliktige.

 • 22. juli-kommisjonen - konsesjon

  Datatilsynet har gitt 22. juli-kommisjonen konsesjon til å behandle personopplysninger.

 • Forsikringskonsesjon

  Forsikringsselskaper og pensjonstilbydere behandler personopplysninger og må ha konsesjon fra Datatilsynet.

 • Banker og finansinstitusjoner - konsesjon

  Bank og finansinstitusjoner må ha konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger.

 • Kredittopplysing - konsesjon

  Her finner du Datatilsynets konsesjon for byrå som driv kredittopplysing.

 • Krisesentre - konsesjon og retningslinjer

  Retningslinjene omfatter blant annet lagring, tilgang, utlevering, sikring og sletting av opplysninger.

 • Dopingkontroll ved treningssentre - konsesjon

  Bruk av dopingmidler er ulovlig, og treningssentre kan gjennomføre dopingkontroller for å avdekke om medlemmene bruker midlene.

 • Nasjonalbiblioteket - konsesjon

  Nasjonalbiblioteket har fått konsesjon som gir anledning til å høste inn filer som er allment tilgjengelige. De må samtidig respektere ønsker fra domeneinnehavere om at deres materiale ikke skal samles inn.

 • Helautomatiske bomstasjoner - konsesjon

  Bompengeselskap som drifter helautomatiske bomstasjoner må ha konsesjon for å behandle personopplysninger.

 • Teletjenester - konsesjon

  Konsesjonen regulerer behandling av personopplysninger til kundeadministrasjon, opplysningstjeneste, fakturering og gjennomføring av tjenester i forbindelse med abonnentens bruk av telenett, inklusive samtrafikkavregning.