Slik fyller du ut meldeskjemaet

Her er en gjennomgang av hvordan du fyller ut skjemaet når du skal melde fra om behandling av personopplysninger.

1) Meldingen gjelder 


a) Personopplysningsloven eller helseregisterloven? 


Melding etter personopplysningsloven gjelder når:

 • behandlingen ikke er unntatt meldeplikt
 • behandlingen ikke er underlagt konsesjonsplikt etter personopplysningsloven
 • pasient- og klientopplysninger behandles av helsepersonell uten autorisasjon.

Melding etter helseregisterloven: 
Virksomheter i helsetjenesten/helseforvaltningen skal melde sin bruk av helseopplysninger etter helseregisterloven. Dette gjelder blant annet ved:

 • pasientjournal; det sendes bare én melding for journal i virksomheten
 • forskningsprosjekter som faller inn under unntaket fra konsesjonsplikt i personopplysningsforskriften § 7-27
 • lokale, regionale og sentrale helseregistre som reguleres av helseregisterlovens §§ 7 og 8

b) Førstegangsregistrering eller endring av melding

Førstegangsregistrering er aktuelt dersom dette er første gang din virksomhet sender melding om denne behandlingen til Datatilsynet.

Endring av melding er kun aktuelt dersom din virksomhet tidligere har sendt inn melding, og mottatt kvittering fra Datatilsynet. I kvitteringen finnes en meldingsnøkkel som du må oppgi når du skal endre meldingen.

c) Oppstart for behandlingen

Dersom behandlingen allerede er startet, oppgir du dagens dato.

2) Sensitive personopplysninger

Sensitive personopplysninger er opplysninger om:

 • rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
 • at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
 • helseforhold
 • seksuelle forhold
 • medlemskap i fagforeninger

Manuelt personregister?
Kryss av "ja" dersom virksomheten kun oppbevarer opplysningene i et manuelt personregister. Dersom deler av materialet lagres elektronisk, må du krysse av for "nei", uansett hvor få opplysninger det dreier seg om.

3) Kontaktopplysninger

Fyll inn kontaktopplysningene om virksomheten som skal behandle opplysningene. Skriv kun inn tittelen på den personen som har det daglige ansvaret for behandlingen.

4) Eventuell representant

Kun virksomheter som ikke er etablert i Norge/ EØS-området må oppgi sin representant i Norge eller EØS.

5) Behandler andre virksomheter opplysningene på vegne av den behandlingsansvarlige?

Oppgi eventuelle andre virksomheter som i likhet med din virksomhet behandler de meldepliktige opplysningene. Det kan være advokater, revisorer som har oppdrag for virksomheten, eller eksterne databehandlere som på vegne av den behandlingsansvarlige foretar hele eller deler av behandlingen av personopplysninger.»

6) Sektor, formål og nærmere beskrivelse

Sektor: Kryss av for rett sektor.
Formål: Kryss av for formålet til behandlingen av personopplysninger. Det skal kun settes ett kryss. Dersom du derimot krysser av for forskning kan du velge å sette ett kryss til for å antyde hvilket område det forskes på.
Nærmere beskrivelse: Her kan du eventuelt utdype formålet med ytterligere opplysninger.
Forskning: (Kun dersom forskning ble valgt under formål) Oppgi eventuelt samtykke, prosjektavslutning og prosjekttittel.

7) Utlevering av opplysninger til utlandet.

Dersom personopplysninger overføres til utlandet, må du oppgi grunnlaget for overføringen.

8) E-postadresse  

Bruk din egen e-postadresse!

Du må bekrefte meldingen før Datatilsynet regner denne som gyldig. Dersom du velger å oppgi en annens e-postadresse, må du sørge for at denne personen forstår hvorfor han bes om å bekrefte meldingen.