Skal jeg melde eller søke konsesjon?

Her finner du hva som gjelder for din virksomhet.

Mindre virksomheter i helsetjenesten

Mindre virksomheter i helsetjenestene kan være lege- eller tannlegekontor, fysioterapeutpraksis, psykologpraksis, optiker og andre.

Meldeplikt etter helseregisterloven ved

 • føring av journal. Det sendes bare én melding for å varsle om journalføring i virksomheten.
 • oppstart av forskningsprosjekter som er tilrådd av personombud. Omfatter prosjektet medisinsk og helsefaglig forskning, skal det i tillegg være tilrådd av en regional forskningsetisk komité. (personopplysningsforskriften § 7-27).

Konsesjonsplikt etter helseregisterloven ved

 • oppstart av alle andre forskningsprosjekter enn de som er nevnt over.

Større virksomheter i helsetjenesten (som sykehus)

Meldeplikt etter helseregisterloven ved

 • føring av journal. Det sendes bare én melding for å varsle om journalføring i virksomheten.
 • bruk av kvalitetsregistre som faller utenfor helsepersonellovens ramme. Sykdomsregistre som ikke er underlagt krav om egen forskrift (helseregisterloven § 5).
 • oppstart av forskningsprosjekter som er tilrådd av personombud. Omfatter prosjektet medisinsk og helsefaglig forskning, skal det i tillegg være tilrådd av en regional forskningsetisk komité (personopplysningsforskriften § 7-27).

Konsesjonsplikt etter helseregisterloven ved

 • oppstart av andre forskningsprosjekter en de som er nevnt i avsnittet over.
 • behandling av journalopplysninger til undervisningsformål innen rammen av lovhjemmelen.
 • blodbank
 • donorregistre

Helseforvaltning, forskningsinstitusjoner

Meldeplikt etter helseregisterloven ved

 • oppstart av forskningsprosjekter som er tilrådd av personombud. Omfatter prosjektet medisinsk og helsefaglig forskning, skal det i tillegg være tilrådd av en regional forskningsetisk komité. 

Konsesjonsplikt etter helseregisterloven ved

 • oppstart av andre forskningsprosjekter enn de som er nevnt over.
 • helse- og sykdomsregistre som ikke er underlagt krav om egen forskrift.

Legemiddelfirmaer

Meldeplikt etter personopplysningsloven ved

 • oppstart av forskningsprosjekter som er tilrådd av personombud. Omfatter prosjektet medisinsk og helsefaglig forskning, skal det i tillegg være tilrådd av en regional forskningsetisk komité. 

Konsesjonsplikt etter personopplysningsloven ved

 •  oppstart av andre orskningsprosjekter enn de som er nevnt over.

Helsepersonell uten autorisasjon

Akupunktører, homøopater, og liknende yrkesgrupper.

Meldeplikt etter personopplysningsloven ved

 • behandling av pasient- og klientopplysninger (personopplysningsforskriften § 7-25)
 • forskningsprosjekter som er tilrådd av personombud. Omfatter prosjektet medisinsk og helsefaglig forskning, skal det i tillegg være tilrådd av en regional forskningsetisk komité. 

Konsesjonsplikt etter personopplysningsloven, dersom

 • man vil drive klinisk utprøving av legemidler på mennesker. Legemiddelfirmaet er behandlingsansvarlig og skal søke konsesjon etter personopplysningsloven § 33.