Melde- og konsesjonsplikt ved behandling av helseopplysninger

Dersom opplysninger og vurderinger om helseforhold kan knyttes til en enkeltperson, kan de vanligvis bare behandles om man har konsesjon fra Datatilsynet.

Helsevesenet og helseforvaltningen har krav om å søke konsesjon eller å melde fra om behandling av personopplysninger. Dette reguleres av helseregisterloven og i personopplysningsloven.

Selvstendig næringsdrivende må sende melding eller søke konsesjon selv. I et større helsesenter der helsepersonell er ansatt, vil daglig leder være ansvarlig for melding eller konsesjon. Ved et helseforetak vil ledelsen ved direktøren ha ansvaret.

Merk

Når den nye personopplysingslova trer i kraft 25. mai i år, gjeld ikkje lenger meldeplikta. Datatilsynet har derfor avgjort at verksemder er friteke frå meldeplikta frå januar 2018.

Konsesjonsplikt

Konsesjonsplikten gjelder når behandlingen av helseopplysninger ikke er hjemlet i lov.

Dette gjelder for eksempel

  1. registre i blodbanker
  2. forskningsprosjekter som ikke omfattes av unntaket i personopplysningsforskriften § 7-27 og som ikke kan sies å være et lokalt, regionalt eller sentralt helseregister.

Forskningsprosjekter som faller inn under helseregisterloven har konsesjonsplikt, med mindre de har fått den enklere meldeplikten gjennom unntak i personopplysningsforskriften.

Forskriftsregulering av enkelte registre

Helseregisterloven stiller krav om forskriftsregulering av lokale, regionale eller sentrale helseregistre i regi av det offentlige. Dette gjelder blant annet registre med svært følsomme opplysninger, stort omfang og mange diagnosetyper.

Personopplysningsloven eller helseregisterloven?

Helseregisterloven regulerer helsetjenestens og helseforvaltningens bruk av personopplysninger for pasientbehandling og kunnskapsoppbygging. Loven gjelder helsevesenet i tradisjonell forstand. Det vil si at ikke-autorisert helsepersonells bruk av helseopplysninger ikke faller inn under helseregisterloven, men derimot under personopplysningsloven. Behandling av person-opplysninger som ikke har til formål å yte helsehjelp, blir regulert av personopplysningsloven. Legemiddelprodusenter skal for eksempel følge personopplysningsloven for behandling av opplysninger om deltakere i forskningsvirksomhet og i klinisk utprøving av medisiner.

Ikke-autorisert helsepersonell følger personopplysningsloven

Ikke-autorisert helsepersonell har også registre for oppfølging av pasienter/klienter. Disse registrene har blitt unntatt konsesjonsplikt etter forskriften til personopplysningsloven § 7-25. Personopplysningsloven har også som utgangspunkt at det bare er lov å bruke personopplysninger dersom man har samlet inn et informert samtykke fra den opplysningene gjelder.

Last ned

 

Om konsesjoner frem til nytt regelverk

Det ser ut til at det blir endringer i ordningen med konsesjoner når den nye personopplysningsloven trer i kraft i mai, men det er fremdeles uklart hva som vil skje med konsesjonsarbeidet blant annet i forbindelse med forskningsprosjekter, helseregistre og kvalitetsregistre.

Om konsesjoner frem til nytt regelverk