Før ansettelse - bakgrunnsundersøkelser

Innhold

Politiattest

En arbeidsgiver kan bare kreve at arbeidssøkerne legger frem en politiattest når det står i lov eller forskrift at de har mulighet til det.

Arbeidssøkeren kan derfor be om å få vite hvor det står at det skal innhentes politiattest. Det bør også gå frem av stillingsutlysningen at politiattest kreves for stillingen.

Disse lovene gir for eksempel mulighet for å kreve politiattest (eksterne lenker til Lovdata.no):

I tillegg kan frivillige organisasjoner kreve at du legger frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Dette gjelder hvis du skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Les mer om politiattest i frivillige organisasjoner

Visse yrkesgrupper som ikke faller inn under en særlov, kan også bli bedt om politiattest dersom det er hjemmel i politiregisterforskriften kapittel 34. For eksempel kan det hende personer som skal ansettes på fritidsklubber, barneleire, incestsentre eller som låsesmeder, må ha politiattest.

Når arbeidsgiveren ikke har anledning til å be om politiattest, kan de heller ikke be om en erklæring om at arbeidssøkeren ikke har noe negativt registrert på vandel.

Lagring

Hva som oppfattes som nødvendig, vil variere. Utgangspunktet er at kravet om nødvendighet antakelig vil være oppfylt når ansettelsesprosessen er avsluttet. Behovet for å kunne dokumentere at en vandelskontroll faktisk ble foretatt, vil dessuten kunne gjøre det nødvendig å oppbevare politiattesten lenger. Dersom en politiattest er mottatt tidligere, vil det også kunne brukes som dokumentasjon for at mottakeren har krav på fornyet vandelskontroll (se politiregisterforskriften kap. 35).

Veileder navigasjon

3. Politiattest