Før ansettelse - bakgrunnsundersøkelser

Innhold

Integritetsundersøkelser («Integrity Due Diligence»)

I visse bransjer kan det være særlig behov for å forsikre seg om at man ikke ansetter eller på annen måte samarbeider med personer eller selskap som er tilknyttet alvorlig kriminalitet. Det kan da være ønskelig å utføre det som kalles integritetsundersøkelser.

Integritetsundersøkelser, også kalt «Integrity Due Diligence-undersøkelser», er bakgrunnsundersøkelser og informasjonsinnhenting som blant annet skal kunne avdekke korrupsjon og annen kriminalitet. Slike undersøkelser kan være typiske for oppkjøp eller ulike former for samarbeid i næringslivet.

Integritetsundersøkelser vil som regel innebære at det samles inn opplysninger om lovovertredelser og særlige kategorier av personopplysninger. Innsamling og behandling av slike opplysninger er i utgangspunktet forbudt, med mindre man kan vise til et unntak.

Må ha tillatelse fra Datatilsynet

Selv om ordningen med forhåndsgodkjenning (konsesjon) fra Datatilsynet falt bort med den nye personopplysningsloven, gjelder fortsatt ordningen for integritetsundersøkelser. Arbeidsgiveren må altså ha tillatelse fra Datatilsynet for å kunne gjøre slike undersøkelser.

Informasjonen som arbeidsgiveren får inn ved en integritetsundersøkelse, er forbeholdt virksomheter med et særlig behov for å avdekke for eksempel korrupsjon. Ettersom det i utgangspunktet er forbudt å behandle disse personopplysningene, er dette kun lov i unntakstilfeller. Det må i utgangspunktet dreie seg om rekruttering til lederstillinger.

I søknaden bør arbeidsgiveren blant annet skrive hva som er formålet med undersøkelsene, hva slags stilling det er snakk om, hvordan undersøkelsene er tenkt gjennomført, om personvernkonsekvensene er vurdert, og hvilke rutiner virksomheten har for å sikre personvernet til arbeidssøkerne.

Arbeidsgiveren må derfor vurdere om virksomheten har plikt til å utrede personvernkonsekvensene av integritetsundersøkelsene, før det sendes søknad til Datatilsynet og før behandlingen settes i gang. I søknaden bør resultatet av en slik vurdering, eller årsaken til at arbeidsgiveren mener en slik vurdering ikke er nødvendig, beskrives.

Les mer om søknadsprosessen og søk her

Databehandleravtaler

Vi ser også at flere virksomheter setter bort dette arbeidet til eksterne aktører som spesialiserer seg på slike integritetsundersøkelser. Arbeidsgiveren må i så fall sannsynligvis inngå en databehandleravtale med denne eksterne virksomheten. I søknaden til Datatilsynet, bør det i slike tilfeller stå hvem som skal utføre undersøkelsene, og om det foreligger en databehandleravtale.

Les mer om databehandleravtaler her.

Veileder navigasjon

Innhold
4. Integritetsundersøkelser («Integrity Due Diligence»)