Medlemskap i foreninger og politiske parti

Innmelding

Alle innmeldinger i et politisk parti eller en forening (foreninger i denne sammenheng er fagforeninger og andre foreninger som behandler sensitive opplysninger) skal skje gjennom et aktivt samtykke fra den enkelte. Et slikt samtykke forutsetter at det gis god informasjon om hva innmeldingen innebærer. At man også informerer om hva som skjer ved utmelding er en fordel.

Utmelding

Utmelding skjer vanligvis ved en aktiv handling fra den registrerte. Når et medlem melder seg ut, skal vedkommende slettes fra medlemsregisteret straks, eventuelt så snart den lovpålagte plikten til å behandle personopplysningene er opphørt. En slik plikt kan for eksempel være innberetning til skattemyndighetene av innbetalt fagforeningskontigent. Personopplysninger som ikke er nødvendige å beholde for å oppfylle nevnte plikt skal imidlertid slettes med en gang.

Medlemmet kan ikke overføres til et historisk arkiv med mindre medlemmet selv aktivt har samtykket til dette.

Utmelding kan også skje ved passivitet. Dette gjelder medlemmer som ikke betaler kontingenten, og ellers ikke lar høre fra seg. Datatilsynet har avgjort at personopplysninger om noen som har vært medlem, skal slettes når medlemskontingenten ikke er betalt, og senest 6 måneder etter opprinnelig betalingsfrist, med mindre det finnes et aktivt samtykke til oppbevaring i et historisk arkiv over tidligere medlemmer.

Eksklusjon

Et medlem i en forening eller et parti kan også bli ekskludert. I slike tilfeller har partiet behandlingsgrunnlag for fortsatt oppbevaring av medlemmets personopplysninger.

Personopplysninger om politiske verv i eller på vegne av partiet kan oppbevares i et historisk arkiv.

22