Bruk av mobildata til befolkningstelling og -varsling

Bruk av opplysninger fra mobiltelefoner til befolkningstelling eller -varsling kan under visse vilkår være tillatt. Det er viktig å være oppmerksom på at teleoperatørene og kommunene som setter i verk tiltaket, er underlagt ulike regler.

Teleoperatørene har en lovregulert taushetsplikt (se Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 2-7). Dette er utgangspunktet, og det kan bare gjøres unntak fra denne taushetsplikten i tre tilfeller:

  1. Dersom det finnes en lov som uttrykkelig sier at denne typen data kan utleveres og det er av hensyn til "nasjonal sikkerhet"
  2. Dersom personopplysningene er anonymiserte. Det vil si at alle kravene til anonymisering er oppfylt og at det ikke er mulig å spore opplysningene tilbake til den enkelte.
  3. Dersom hver og enkelt kunde/registrerte har samtykket til utlevering av dataene.

Hvis en kommune mottar data som er helt anonyme, gjelder ikke personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Da står kommunen fritt til å bruke opplysningene.

Dersom teleoperatøren har lovhjemmel eller samtykke til å utlevere personopplysninger, slik at kommunen mottar opplysninger som ikke er helt anonyme, må kommunen følge personopplysningsloven med personvernforordningen (GDPR). For å bruke slike opplysninger, må kommunene veie de ulike interessene mot hverandre: på den ene siden hensynet til innbyggernes helse, og på den andre siden det som kan oppleves som en krenkelse av personvernet. Hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret. Les mer om virksomhetenes plikter

Personvernrådet (en samling av alle datatilsynsmyndighetene i EU/EØS) har kommet med en erklæring som blant annet tar opp akkurat dette.
Les vår oversettelse av hva de skriver

Dersom du har spørsmål til hvilke vurderinger kommunen har gjort, anbefaler vi deg å ta kontakt med kommunens personvernombud. Alle kommuner har et og du kan finne kontaktinformasjon i vårt register over personvernombud

Dersom du har spørsmål til loven om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) anbefaler vi deg å ta kontakt med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Ny veiledning: Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS

Veiledningen beskriver hvordan tjenester for lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS fungerer og hvilke regler som gjelder for å ta dem i bruk. Veiledningen er først og fremst rettet mot offentlige myndigheter.

Ny veiledning: Lokasjonsbasert befolkningsvarsling på SMS