På denne siden har vi samlet all informasjon vi har som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til korona (Covid-19) og personvern. Vi får veldig mange henvendelser om dette, så vi vil oppdatere, utvide og publisere nytt innhold her fortløpende.

Den smittede (registrerte) sine rettigheter

Personvernforordningen gir en rekke rettigheter til den registrerte, blant annet rett til informasjon og innsyn. Dette gjelder også for helseopplysninger.
Les mer om den registrertes rettigheter

Når det gjelder koronasmitte spesielt, viser vi til Folkehelseinstituttets nettsider om hvilken informasjon du skal motta dersom dine personopplysninger blir behandlet i forbindelse med smitte av koronavirus.

Hvordan bevare en trygg digital hverdag?

Mange opplever nå en ny og kaotisk hverdag med en rekke nye tekniske utfordringer. På nettvett.no finner du en rekke gode råd og tips for hvordan du bevarer en trygg digital hverdag både i denne spesielle perioden og i tiden fremover.

Hvordan bevare en trygg digital hverdag?

Spørsmål og svar om korona og personvern

Gå til vår samleside med alle spørsmål og svar om korona

Melding av avvik under koronakrisen

Alle virksomheter i Norge er berørt av utfordringer som følger av koronaviruset, og vi står i en helt spesiell situasjon. Når det gjelder hovedreglene med 72-timersfrist for innmelding av avvik, kan denne fristen derfor tillempes noe etter situasjonen.

I personvernforordningen artikkel 33 nr. 1 står det:
«Ved brudd på personopplysningssikkerheten skal den behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold og når det er mulig, senest 72 timer etter å ha fått kjennskap til det, melde bruddet til Datatilsynet, med mindre bruddet sannsynligvis ikke vil medføre en risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. Dersom bruddet ikke meldes til tilsynsmyndigheten innen 72 timer, skal årsakene til forsinkelsen oppgis.»

Koronakrisen kan i denne sammenhengen oppgis som en årsak dersom det er den reelle grunnen til forsinkelse.

Les mer om Datatilsynets kontroll og håndheving av regelverket i denne perioden