Strategi for personvern i forskning og utvikling

Datatilsynets satsing på forsknings- og utviklingsarbeid skal gjøre oss bedre til å sette personvern inn i en samfunnsmessig kontekst.

Et annet mål er å fange opp trender og utviklingstrekk på et tidlig stadium. Det tredje er å stimulere og støtte forsking som har med personvern å gjøre på forskjellig vis, og som kan gi positive samfunnsmessige ringvirkninger.

Last ned