Datatilsynets strategi 2011-2016

Datatilsynet - i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet.

Visjon

Datatilsynet - i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet.

Verdier

Verdiene som skal prege vår virksomhet er: uredd, troverdig, entusiastisk og kunnskapsrik.

Mål

Datatilsynet skal:

 • sette borgeren i stand til å ivareta sitt eget personvern,
 • aktivt kontrollere at lover og regler følges,
 • være Norges mest kompetente fagmiljø på personvern, og
 • ha stor synlighet i personverndebatten.

Satsingsområder

Datatilsynet skal sette i verk satsingsområder for å oppnå de overordnede målene i strategien og utføre de lovpålagte oppgavene på en god måte.

Datatilsynet skal

 • jobbe aktivt for å få andre aktører opptatt av personvern. Dette innebærer utstrakt kontakt og aktiv dialog med næringslivets organisasjoner, private aktører, andre tilsyn og departementer.
 • ha kvalitet i alle ledd, både når det gjelder tilsyn, juss og kommunikasjonsvirksomhet, samt administrativt. Dette betyr også mer kontakt med forsknings- og utviklingsmiljøer for å kunne være et ledende fagmiljø på personvern. 
 • være bevisst sin bruk av roller – og riktig bruk av virkemidler. Det er viktig at Datatilsynet bruker de ulike rollene på en riktig måte. Dette skaper større forutberegnelighet for omverdenen, og ikke minst større mulighet for å få gjennomslag i viktige saker.
 • ha teknologifokus – særlig på personvernvennlig teknologi og såkalt ”privacy by design”. Dersom gode personvernløsninger bygges inn i teknologien allerede i designstadiet, er det bedre for personvernet, og billigere for de som utvikler ulike tjenester, enn om virksomhetene må gjøre det i ettertid. 
 • ha effektiv saksbehandling, risikobasert tilsynsvirksomhet og klare prioriteringer. Stor saksmengde nødvendiggjør at tilsynet erkjenner at alle saker ikke er like viktige, og at det arbeides effektivt med klare opp- og nedprioriteringer.
 • ha aktivt internasjonalt engasjement. Personvernlovgivningen er i stor grad basert på EU-direktiver. Deltagelse i ulike internasjonale fora er derfor svært viktig for Datatilsynet. Det samme gjelder å ta tak i saker mot store internasjonale selskaper, slik det blant annet ble gjort i forbindelse med Facebook.
 • ha høy kompetanse og motiverte medarbeidere. Datatilsynet møter sektorekspertise på nær sagt alle områder. Det satses derfor mye på å utvikle egne medarbeidere for å holde tritt med dette.

Datatilsynets strategi 2011-2016 (pdf)