Personvern – utsikter og utfordringar

Stortingsmeldingen om personvern uttrykker regjeringens overordnede mål i personvernarbeidet.

Meldingen ”Personvern – utsikter og utfordringar” (2012-2013) er en oppfølging av Personvernkommisjonens rapport, NOU 2009:1 Individ og integritet, Personvern i det digitale samfunnet.

Regjeringen vil etablere gode rammer som sikrer et godt personvern for den enkelte innbygger. Blant annet derfor varsler regjeringen i meldingen at det vil bli satt i gang et arbeid for å etablere rutiner for logging av innsyn i store registre som inneholder personopplysninger. Slik logging kan virke begrensende på urettmessig innsyn. Logging kan også gi en mulighet for den enkelte til å skaffe seg informasjon om hvem som har hatt tilgang til opplysninger om ham eller henne.

Viktig i mange sektorer

Personvern er sektorovergripende, og er viktig på mange samfunnsområder. Arbeidslivet, i samferdselssektoren, i justissektoren og i helsesektoren er noen eksempler. Både offentlig og privat virksomhet er avhengig av borgernes tillit. Godt personvern er sentralt for denne tilliten. Samtidig er det viktig at den enkelte ivaretar eget personvern, blant annet ved å tenke seg om når de gir fra seg personopplysninger og stille krav til de som mottar dem.

Nye teknologiske muligheter

Den teknologiske utviklingen skaper både muligheter og utfordringer for personvernet. I dagliglivet etterlater vi oss store mengder personopplysninger hver eneste dag. Det blir stadig enklere og billigere å samle inn og lagre enorme mengder opplysninger over tid. Samtidig åpner teknologien for nye måter å ivareta personvernet på. Eksempler er elektronisk tilgang til egne personopplysninger gjennom sikre, nettbaserte innloggingsløsninger, elektronisk varsling når opplysninger utleveres, og logging som muliggjør etterkontroll av andres innsyn i personopplysninger. Dette framgår av personvernmeldingen.

Nytt regelverk

Det pågår omfattende revisjonsarbeider av internasjonalt personvernregelverk med betydning for Norge. På sikt kan det derfor bli aktuelt å revidere det norske personvernregelverket. Stortingsmeldingen gjør rede for hvilke prinsipper regjeringen mener bør legges til grunn i nasjonalt personvernarbeid i påvente av regelverksrevisjon.

Personvernregelverket er vanskelig for mange. Sentralt i meldingen er derfor råd og veiledning om hvordan handlingsrommet i regelverket best kan brukes. Regjeringen varsler at det vil bli utarbeidet flere veiledere for hvordan reglene kan etterleves.