Justisstrategi - bedre personvern i justissektoren

Personvernet virker som en rettsverngaranti innen justissektoren, siden den setter grenser for statens maktbruk overfor dens borgere.

Manglende opplysnings- og systemkvalitet kan gi en rekke uønskede konsekvenser og skade så vel ideelle som økonomiske interesser. Innen justissektoren vil slike feil kunne få svært alvorlige konsekvenser for den enkelte, for eksempel urettmessig strafferettslig forfølgelse.

Datatilsynets mål

Datatilsynets skal:

  • bevare det tillitsbaserte samfunnet, hvor iverksettelse av kontrolltiltak overfor den enkelte borger må begrunnes særskilt
  • kreve demokratiske prosesser før iverksettelse av inngripende tiltak
  • sikre at offentlig myndighetsutøvelse skjer innenfor rammene av de fullmakter som Stortinget har gitt
  • sørge for informasjon og åpenhet omkring offentlig myndighetsutøvelse
  • medvirke til at det etableres gode behandlingsregler innen sektoren, og påse at disse etterleves
  • bistå den enkelte til å ivareta sine rettigheter
  • motvirke at personopplysninger får evig liv

Last ned:

Strategi for godt personvern i justissektoren