Hvordan klage til Datatilsynet?

Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern.

Datatilsynets jobb er å kontrollere at regelverket blir fulgt.
Les mer om våre oppgaver

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til vår postadresse: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo. Vi vil så vurdere om vi skal følge saken videre.

Tips til klager

Før du klager, vil det i mange tilfeller være lurt at du først retter spørsmål til den myndigheten, virksomheten eller organisasjonen som du mener har brutt personopplysningsloven. Dersom virksomhetens forklaring kommer frem i en eventuell klage til oss i etterkant, vil det kunne bidra til en raskere og mer effektiv saksbehandling. 

Dersom du ønsker å klage på en virksomheten som har personvernombud, bør du først ta kontakt med personvernombudet.

Klage på Datatilsynets vedtak

Du har også rett til å klage på vedtak som Datatilsynet gjør. Dersom du sender oss en klage, vil vi vurdere saken på nytt. Da vil du enten få medhold, eller vi sender saken til Personvernnemnda som er klageinstans.

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra den dagen brevet kom fram. Du kan søke om å få lenger klagefrist. Du må i så fall nevne grunnen til at du ønsker det.

Du kan kreve begrunnelse

Dersom du mener at vi ikke har gitt en god nok begrunnelse til vedtaket, kan du kreve en ny begrunnelse. Dette må du gjøre før klagefristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du får begrunnelsen.

Innholdet i klagen

I klagen du sender oss ber vi deg om å skrive:

  1. hvilket vedtak du klager på
  2. grunnen til at du klager
  3. den eller de endringener du ønsker
  4. eventuelt andre opplysninger som kan ha noe å si for vurderingen av klagen

Husk å skrive under på klagen.

19