Datatilsynets internasjonale arbeid

Datatilsynet prioriterer internasjonalt arbeid. Vi deltar i både nordiske, europeiske og internasjonale samarbeidsfora for personvernmyndigheter.

EU

Den norske personopplysningsloven reflekterer alle de grunnleggende og ufravikelige personvernprinsippene som er nedfelt i EU-direktivet om personvern. EUs lovgivning er premissleverandør for det norske direktivet fra 2000. Den norske loven er derfor nært beslektet med EUs lovgivning på feltet. Fra 2018 vil direktivet erstattes om en forordning, som også vil gjelde i Norge.

Mer om innføringen av nye, felles personvernregler i EU og Norge

Det norske Datatilsynet deltar i en rekke utvalg og grupper innen EU-systemet. Som ikke-medlem i EU har ikke Norge stemmerett, men deltar kun som observatør.

Artikkel 29-gruppen

Datatilsynet deltar som observatør i arbeidsgruppen opprettet etter direktivets artikkel 29. Artikkel 29-gruppen er først og fremst rådgivende overfor kommisjonen, og står helt fritt til å tolke og konkretisere direktivets innhold. Gruppen møtes i Brüssel fem-seks ganger i året.

Gruppen arbeider ofte med utgangspunkt i dokumenter fra uformelle arbeidsgrupper, der alle medlemslandene kan være med. Uten at det foreligger noe formelt vedtak, er det i praksis akseptert at også observatørland kan være med i disse gruppene. 

Ettersom også EØS-land vil bli bundet av de vedtak som gjøres, er det åpnet for å påvirke gjennom deltagelse. Det samme gjelder adgangen til å tale i plenum.

Mer om Artikkel 29-gruppen

Arbeidsgrupper under artikkel-29 gruppen

Mye av arbeidet som presenteres i artikkel 29-gruppen er forberedt av arbeidsgrupper satt sammen av eksperter fra de forskjellige datatilsynene i EU og EØS. Det norske Datatilsynet er i dag med i tre arbeidsgrupper.

  • Technology subgroup utreder og kommer med råd til artikkel-29 gruppen på områder som er preget av teknologi og relaterte trusler mot personvernet.
  • Future of Privacy subgroup har som hovedoppgave å komme med spørsmål om hvordan regler skal være i fremtiden, og å si noe om hvilke utfordringer som kan komme.
  • Cooperation subgroup jobber med problemstillinger knyttet til samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

De aller fleste uttalelsene som artikkel-29 gruppen utgir er skrevet i arbeidsgruppene som artikkel-29 gruppen har satt ned. I plenumsmøtene møter da en rapportør for det enkelte temaet og følger saken til den er vedtatt.

Vårkonferansen

De europeiske datatilsynssjefene møtes til en årlig vårkonferanse. Dette møtet er ikke åpen for andre interesserte. Datatilsynet stiller også her som representant.

Berlin-gruppen

Den internasjonale arbeidsgruppen for personvern innen telekommunikasjon (Berlin-gruppen) arbeider primært med tekniske problemstillinger knyttet til telekommunikasjon, men behandler også andre tekniske problemstillinger. Arbeidet i gruppen gir Datatilsynet viktige bidrag i arbeidet med tekniske problemstillinger. 

Schengen Information System (SIS)

Schengen Information System (SIS) er et informasjonssystem opprettet for å muliggjøre intensjonene bak Schengen-avtalen.  Her registreres opplysninger om personer og gjenstander. Systemet inneholder opplysninger om personer som er ettersøkt, savnet, nektet innreise til Schengenområdet, eller er straffedømt i et av medlemslandene, og muliggjør rask informasjonsutveksling mellom Schengenlandene.  

Datatilsynet skal føre tilsyn med den norske delen av informasjonssystemet, og delta i inspeksjoner av andre Schengen-land.

Schengen Coordination Group (Schengen SGC)

For å ivareta tilsynsfunksjonen har medlemslandene samlet seg i en gruppe som koordinerer arbeidet (Schengen Coordination Group) kontroller av det enkelte lands forpliktelser. Det er to faste møter i året i Brussel. EDPS – European Date Protection Supervisor forsyner gruppen med sekretariatsfunksjon og stiller med møtefasiliteter.

Mer om Schengen-samarbeidet og SIS

Visumsamarbeid

Norge er del av visumsamarbeidet (VIS) og det felles europeiske fingeravtrykkregisteret for asylsøkere (Eurodac). På samme måte som for Schengen er det opprettet tilsynsfunksjoner for disse systemene hvor Datatilsynet er representert.

Samarbeid mellom de nordiske datatilsynene

Datatilsynet er aktiv deltaker i det nordiske samarbeidet. De nordiske tilsynsmyndighetene har mange felles interesser, og vi søker å finne felles standpunkter. Dette er av stor verdi for Datatilsynet, ettersom flere av de nordiske landene også er medlemmer av EU som er premissleverandøren for personvernlovgivningen også i Norge.

Nordisk møte avholdes en gang i året. På møtet er det sesjoner hvor jurister og teknologer fra de forskjellige landene måtes for å utveksle erfaringer og drøfte problemstillinger som kan være felles. Målet for diskusjonene er både kompetanseheving, og at tilsynene skal diskutere seg fram til en mest mulig felles håndhevelse av regelverket i de nordiske land.

Det internasjonale saksbehandlermøtet

I tillegg til det nordiske samarbeidet deltar Datatilsynet på den internasjonale arena på saksbehandlernivå. Dette som et ledd i å være med på utveksle erfaringer på tvers av landene i Europa. Det diskuteres saker som bør håndteres på samme måte gjennom hele Europa. Eksempelvis saker som gjelder sosiale nettsamfunn som gjelder så å si alle europeiske borgere. Møtene arrangeres årlig.

Den internasjonale personvernkonferansen

Hvert år holdes det en internasjonal konferanse om personvern. Konferansen har en lukket del som er forbeholdt ledere i de forskjellige datatilsyn som er medlem av denne internasjonale konferansen. Det er deltakere fra hele verden. I tillegg inneholder konferansen en åpen del som er tilgjengelig for alle.