Datatilsynet og antipiratvirksomhet

Replikk i Dagens Næringsliv 30.09.2011

Av: Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

I DN onsdag 28. september uttrykker Eirik Djønne og Hans Marius Graasvold skuffelse over at Datatilsynet støtter Kunnskapsdepartementets forslag om å fjerne konsesjonsplikten ved antipiratarbeid.  De hevder at Datatilsynet har kastet kortene hva gjelder ivaretakelse av personvernet i forbindelse med antipiratvirksomhet.

Djønne og Graasvold mener at konsesjonsinstituttet gir et bedre personvern enn det en lovhjemmel gir. Jeg er ikke enig.

Antipiratvirksomheten har i flere år vært regulert i konsesjon fra Datatilsynet. Samtidig har Datatilsynet stilt spørsmål ved om antipiratvirksomheten innebærer et uforholdsmessig inngrep i den enkeltes personvern. Datatilsynet har derfor bedt lovgiver om å komme på banen for at forholdsmessigheten skulle bli belyst og vurdert i en bred, demokratisk lovprosess.  Det har nå skjedd gjennom en grundig utredning og en omfattende høringsrunde. Jeg er selvsagt beæret over at Djønne og Graasvold mener at en konsesjon fra Datatilsynet gir bedre rettssikkerhet enn en demokratisk lovprosess, men er redd de er nokså alene i sitt syn på dette. En lovhjemmel vil også gi en bedre forutberegnlighet for borgerne enn konsesjoner gitt av Datatilsynet.

Spørsmålet om konsesjonsplikt må også ses i lys av hvem som er behandlingsansvarlig for antipiratvirksomheten. Datatilsynet avslo nylig en søknad fra Advokatfirmaet Simonsen om forlenget konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med antipiratvirksomhet. Avslaget begrunnes i at Datatilsynet ikke anser advokatfirmaet som behandlingsansvarlig for den aktuelle virksomheten. Datatilsynet finner støtte i departementets lovforslag i vår vurdering om at det er den enkelte rettighetshaver som er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med antipiratarbeid. Advokatfirmaet er å anse som en databehandler. En konsesjonsplikt pålagt mange tusen rettighetshavere blir selvsagt umulig å håndtere i praksis.

For ordens skyld skal det nevnes at avslaget er påklaget og skal oversendes Personvernnemnda for klagebehandling.

Uavhengig av om behandlingen bygges på en konsesjon eller lovhjemmel, vil Datatilsynet understreke at personopplysningslovens bestemmelser uansett skal gjelde for antipiratvirksomheten. Det innebærer at det i utgangspunktet gjelder de samme plikter for den behandlingsansvarlige og de samme rettigheter for den registrerte som i dag, selv om konsesjonsplikten faller bort. Jeg vil her presisere at vi selvsagt går sterkt imot departementets forslag om å hjemle en utsatt informasjonsplikt, i strid med hovedregelen i personopplysningsloven.

Datatilsynet vil fremdeles ha kompetanse til å gjennomføre kontroll med antipiratvirksomheten for å sørge for at personopplysningslovens bestemmelser blir fulgt. Gjennom aktivt tilsynsarbeid vil vi sørge for at lovens bestemmelser følges. Dette er mye bedre bruk av ressurser enn å behandle søknader om konsesjoner.