Spørsmål og svar om nye regler for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS

I Schrems II-dommen kommer EU-domstolen med tilleggskrav for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS (tredjeland). Det vil si at det ikke lenger er tilstrekkelig å bruke et gyldig overføringsgrunnlag slik som EU-kommisjonens standardbestemmelser eller bindende konsernregler (BCR).

Sist oppdatert: 22.10.2020

Hva er en overføring av personopplysninger?

Med overføring av personopplysninger mener vi at personopplysningene sendes eller overføres til et annet land, eller at noen i et annet land får fjerntilgang til opplysningene. For eksempel, dersom du gir en russisk underleverandør tilgang til å logge seg inn og se dataene dine, selv om dataene kun er lagret på en server i Norge, regnes dette som en overføring.

Hva handlet Schrems II-dommen om?

Schrems II-dommen handlet egentlig om hvorvidt Facebook kunne overføre opplysninger om brukere i Europa til USA. Domstolen brukte også anledningen til å si noe om overføring til tredjeland generelt. Den kom frem til at overføringsgrunnlaget kjent som Privacy Shield ikke lenger er gyldig. Det finnes fremdeles andre gyldige overføringsgrunnlag, men domstolen sa at å bruke slike grunnlag i seg selv ikke er nok.
Les mer om dommen

Hva er et overføringsgrunnlag?

I utgangspunktet er det ikke lov å overføre personopplysninger til land utenfor EØS. Det finnes imidlertid noen unntak fra denne regelen, typisk ulike ordninger der den som mottar opplysningene i tredjeland (dataimportøren) tar på seg bestemte forpliktelser. Slike ordninger kaller vi overføringsgrunnlag. Hvis man skal overføre personopplysninger til et land utenfor EØS, må den som skal overføre personopplysningene (dataeksportøren) først finne et passende overføringsgrunnlag samt oppfylle tilleggskravene som EU-domstolen har satt.

Hva går EU-domstolens tilleggskrav ut på?

Meningen med overføringsgrunnlagene er å gi dataimportøren en rekke plikter for å sikre at europeeres personopplysninger blir like godt beskyttet etter overførselen til tredjeland som de blir i EØS. Dataimportøren kan imidlertid være underlagt lokale lover som er i strid med og går foran forpliktelsene etter overføringsgrunnlaget, eller det kan være andre omstendigheter som senker beskyttelsesnivået. Dataeksportøren må derfor først undersøke om beskyttelsesnivået som vil oppnås i praksis, faktisk er tilsvarende som i EØS. Her er det blant annet særlig viktig å undersøke om det finnes overvåkingslover eller andre lover som gir myndighetene i tredjeland uforholdsmessig stor adgang til dataene, samt om den registrertes rettigheter vil kunne ivaretas i praksis.

Hvilke land kan jeg overføre personopplysninger til uten å tenke på overføringsgrunnlag og EU-domstolens tilleggskrav?

Du kan overføre personopplysninger innad i EØS, altså EU-landene, Norge, Island og Liechtenstein, uten å tenke på overføringsgrunnlag og EU-domstolens tilleggskrav. Det samme gjelder land og områder godkjent av EU-kommisjonen. Per i dag er følgende land og områder godkjent: Andorra, Argentina, Canada (gjelder ikke hvis mottakeren er et offentlig organ), Færøyene, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, New Zealand, Sveits og Uruguay.

Hvordan går jeg fram hvis jeg vil overføre personopplysninger til andre land enn de nevnt ovenfor?

I tillegg til å overholde alle relevante krav etter GDPR, slik som for eksempel reglene om behandlingsgrunnlag, databehandleravtaler og risikovurderinger, må du gjøre følgende:

 1. Finn et passende overføringsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 46.
  Les mer om de mest brukte overføringsgrunnlagene, EU-kommisjonens standardbestemmelser og bindende konsernregler (BCR)
 2. Du må sørge for at beskyttelsesnivået som vil oppnås i praksis, faktisk er tilsvarende som i EØS, alle forhold tatt i betraktning. Undersøk derfor nøye om det finnes omstendigheter som gjør at beskyttelsesnivået som overføringsgrunnlaget er ment å sikre, ikke vil realiseres i praksis. Her er det viktig å undersøke om dataimportøren, dataimportørens infrastruktur eller eventuelle underleverandører er underlagt lover, regler eller systemer som er i strid med importørens forpliktelser etter overføringsgrunnlaget eller som på annet vis senker beskyttelsesnivået.
 3. Dersom du kommer frem til at det foreligger forhold som gjør at beskyttelsesnivået ikke vil være tilsvarende som i EØS, må du iverksette ytterligere tiltak som veier opp for dette og som sikrer et tilsvarende beskyttelsesnivå i praksis. Dersom det ikke finnes slike ytterligere tiltak eller du ikke er i stand til å iverksette slik tiltak, kan du ikke overføre personopplysningene.
 4. Dersom du er sikker på at beskyttelsesnivået som vil oppnås i praksis, faktisk er tilsvarende som i EØS, kan du begynne å overføre personopplysningene.

Under punkt 2 ovenfor må man også vurdere tredjelands overvåkingslover. Hvordan kan man gå frem?

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har gitt veiledning om dette (edpb.europa.eu).

Hva kan «ytterligere tiltak» i punkt 3 ovenfor gå ut på?

EDPB har gitt ut veiledning om ytterligere tiltak (edpb.europa.eu). Veiledningen forklarer først hva reglene om overføring av personopplysninger til tredjeland sier og hvilke vurderinger man må foreta. Deretter kommer den med eksempler på hva slags ytterligere tiltak som kan være tilstrekkelige. Man må alltid iverksette tekniske tiltak, og disse kan suppleres av juridiske og organisatoriske tiltak. Veiledningen sier at i noen tilfeller er det ikke mulig å iverksette tilstrekkelige ytterligere tiltak, og da kan man ikke overføre personopplysninger til tredjeland.

Veiledningen til EDPB har vært på offentlig høring og har mottatt mange tilbakemeldinger, særlig fordi EDPB ikke har åpnet for en risikobasert tilnærming. Veiledningen er for tiden under revisjon. Vi vet ikke når den endelig utgaven av veiledningen vil være klar, men vi håper at den vil foreligge før sommeren.

Jeg er usikker på om jeg kan følge instruksjonene ovenfor. Hva skal jeg gjøre?

Mange aktører kan ha problemer med å følge instruksjonene ovenfor, for eksempel fordi

 • man ikke har på plass et gyldig overføringsgrunnlag
 • man mangler ressurser eller ekspertise til å gjennomføre de nødvendige vurderingene
 • man er usikker på resultatet av vurderingene
 • det er påkrevd med ytterligere tiltak, men man vet ikke hvilke ytterligere tiltak som er tilstrekkelige

I slike tilfeller er det ulovlig å overføre personopplysninger til ikke-godkjente tredjeland.

Bør vi vente med å inngå nye avtaler med tredjelandsleverandører?

Det er viktig å vente med å inngå nye avtaler med tredjelandsleverandører inntil man er helt sikker på at man fullt ut klarer å etterleve alle av EU-domstolens tilleggsvilkår. Dersom man er i tvil, skal ikke avtalene inngås. Man må være forberedt på at nye avtaler som innebærer ulovlig overføring av personopplysninger til tredjeland, kan vurderes strengere enn eksisterende avtaler. De gamle avtalene ble inngått før vi kjente til EU-domstolens tilleggsvilkår, og i de første månedene etter at dommen falt kan det ta noe tid å innrette seg etter de nye reglene. Nye, ulovlige avtaler kan derimot sees på som en overtredelse foretatt mot bedre vitende fra første stund, og det er ingen unnskyldning for å ha inngått slike avtaler.

Spesielt om overføring til USA

Instruksjonene ovenfor gjelder også for overføring av personopplysninger til USA. Med andre ord finnes det en begrenset mulighet for å gjennomføre slike overføringer, men det kan ofte være utfordrende å få til i praksis.

I Schrems II-saken nevner EU-domstolen særlig to amerikanske overvåkingslover:

 • Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) Section 702, også kjent som 50 USC § 1881a
 • Executive Order 12333 (E.O. 12333)

Amerikanske «electronic communication service providers» (tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester) er underlagt FISA 702. Vi gjør oppmerksom på at dette er definert vidt. For eksempel vil såkalte «remote computing services» være underlagt loven. Det er også viktig å være klar over at loven gjelder både innenfor og utenfor amerikansk territorium. Samtidig finnes det også amerikansk tjenesteyting som ikke faller inn under denne loven.

E.O. 12333 gjelder overvåking av privat kommunikasjon uten samtykke. I motsetning til FISA 702 krever ikke E.O. 12333 at amerikanske virksomheter hjelper med amerikanske myndigheter med å få tilgang til dataene, for eksempel ved å oppgi krypteringsnøkkelen.

Selv om man bruker et godkjent overføringsgrunnlag, vil disse lovene innebærer at beskyttelsesnivået ved overføring av personopplysninger ikke er tilsvarende som i EØS. Med andre ord er det helt avgjørende om dataimportøren, dataimportørens infrastruktur eller eventuelle underleverandører er underlagt disse eller tilsvarende lover, og som regel vil det være tilfellet.

Dersom dataimportøren, dataimportørens infrastruktur eller eventuelle underleverandører er underlagt disse eller tilsvarende lover, må det eventuelt iverksettes «ytterligere tiltak» som beskrevet i punkt 3 ovenfor dersom overføringen skal fortsette.

Hvilket ansvar har dataimportøren?

For det første vil dataimportøren kunne hjelpe dataeksportøren med å forstå lovene og forholdene i tredjelandet. For det andre har dataimportøren plikt til å si fra til dataeksportøren dersom den ikke kan følge sine forpliktelser etter overføringsgrunnlaget, for eksempel dersom det innføres nye lover i tredjelandet eller tolkningen av eksisterende lover endres. I slike tilfeller må dataeksportøren enten

 • iverksette ytterligere tiltak i tråd med punkt 3 ovenfor hvis mulig
 • slutte å overføre personopplysninger og be om at dataimportøren tilbakefører eller sletter dataene som allerede er overført

Vil det være en overgangsperiode før de nye kravene begynner å gjelde?

Svaret er nei. Tilleggskravene til EU-domstolen allerede har begynt å gjelde, og det er heller ikke mulig å bruke Privacy Shield som overføringsgrunnlag lenger. Kravene gjelder både nye og eksisterende overføringer. Dataeksportører som allerede overfører personopplysninger til ikke-godkjente tredjeland må enten

 • følge instruksjonene ovenfor og gjennomføre nødvendige vurderinger og tiltak umiddelbart
 • slutte å overføre personopplysninger og be om at dataimportøren tilbakefører eller sletter dataene som allerede er overført

Vi bruker den første tiden etter dommen til å innrette oss etter de nye reglene, men i en kort og midlertidig periode etterlever vi ikke kravene fullt ut. Skal vi sende avviksmelding til Datatilsynet?

I dette tilfellet er det ikke nødvendig å sende avviksmelding til oss.

Finnes det unntak, for eksempel hvis jeg må overføre personopplysninger for å redde noens liv?

Ja, det finnes noen unntak fra reglene beskrevet ovenfor, og disse står listet opp i personvernforordningen artikkel 49. Det er viktig å være oppmerksom på at unntaksreglene skal tolkes snevert og at de bare kan brukes i bestemte tilfeller. Siden det er snakk om unntaksregler, skal de kun brukes unntaksvis. EDPB har laget egne retningslinjer om artikkel 49 (edpb.europa.eu)

Viktige unntaksregler:

 • Personopplysninger kan overføres til tredjeland dersom den registrerte uttrykkelig har samtykket til det. Før samtykket eventuelt gis, må den registrerte informeres om risikoene en slik en overføring innebærer. Dessuten gjelder alle de vanlige kravene til samtykke, for eksempel at samtykket må være helt frivillig, spesifikt og informert samt at samtykke må gis gjennom en aktiv og utvetydig handling. Man kan ikke slå sammen samtykkeforespørselen med andre ting, for eksempel forespørsel om aksept av brukervilkår. Personen skal heller ikke bli utestengt fra tjenesten eller oppleve andre negative konsekvenser hvis hun velger å ikke gi samtykke, og det skal være like lett å trekke tilbake samtykke som det var å gi det.
 • Personopplysninger kan overføres til tredjeland dersom overføringen er objektivt nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte. Det følger av personvernforordningen fortalepunkt 111 at dette unntaket kun kan brukes når overføringen skjer leilighetsvis. EDPB har retningslinjer om hvordan «nødvendig for å oppfylle en avtale» skal forstås i andre sammenhenger (edpb.europa.eu)
 • Personopplysninger kan overføres til tredjeland dersom overføringen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser. Disse viktige allmenne interessene må være anerkjent i EU-retten eller i en EØS-stats nasjonale rett. I tillegg må det være mulig å utlede fra det aktuelle rettsgrunnlaget at overføring til tredjeland av hensyn til de viktige interessene er tillatt.
 • Personopplysninger kan overføres til tredjeland dersom overføringen er nødvendig for å verne den registrertes eller andre personers vitale interesser i tilfeller der den registrerte fysisk eller juridisk ikke er i stand til å gi samtykke. «Vitale interesser» oppstiller en veldig høy terskel, så vilkårene for dette unntaket vil sjeldent være oppfylt, men det kan være praktisk viktig der det er akutt fare for liv og helse.

Se også EDPBs spørsmål og svar om de nye reglene for overføring av personopplysninger til tredjeland (engelsk, pdf).

Jeg overfører ikke personopplysninger til tredjeland, og databehandleren min lagrer bare dataene i EØS. Databehandleren er likevel underlagt overvåkingslover i et tredjeland. Hvilke regler gjelder for denne situasjonen?

En databehandler eller dens underleverandør har bare lov til å overføre personopplysningene til et tredjeland dersom du har gitt eksplisitte instruksjoner om det i databehandleravtalen.* Det vil si at all den tid du ikke uttrykkelig har instruert at databehandleren eller dens underleverandør kan gjøre det, skal ikke databehandleren på noen som helst måte overføre personopplysningene ut av EØS.

I dette tilfellet trenger du trolig ikke å forholde deg til reglene om overføring til tredjeland eller Schrems II-dommen.

Databehandleren kan imidlertid handle i en skvis i denne situasjonen: Skal den følge våre personvernregler som sier at det ikke er lov å overføre personopplysningene, eller skal den følge overvåkingsloven i et tredjeland som sier at opplysningene skal overføres? Derfor finnes det andre regler du må passe på å følge.

For det første har du ansvar for å bare velge databehandlere som kan oppstille tilstrekkelige garantier for at de vil følge våre personvernregler. Dette innebærer også at databehandleren må kunne gi deg et klart og skriftlig svar på om den er underlagt overvåkingslover i et tredjeland, og i så fall hvilke. For eksempel kan det være at en amerikansk databehandler er underlagt FISA 702 eller CLOUD Act, selv om dataene bare lagres i europeiske datasentre.

For det andre har du ansvar for å beskytte personopplysningene (informasjonssikkerhet), herunder sikre at personopplysningene behandles konfidensielt og ikke blir gjort tilgjengelig for uvedkommende. Hvilke tiltak du iverksetter, må bygge på en risikovurdering.

* En databehandler kan også overføre personopplysninger til et tredjeland dersom det kreves i henhold til EU-retten eller en EØS-stats nasjonale rett som databehandleren er underlagt.

kontakt

Lurer du på noe mer i forbindelse med Schrems II-dommen og overføring av opplysninger til tredjeland? Kontakt vår veiledningstjeneste. 

For mediehenvendelser, kontakt vår pressetelefon.