Høringssvar: Midlertidig forskrift til koronaloven om billettering på ferger

Datatilsynet mener det er viktig at trafikanter får klar og tydelig informasjon om den nye betalingsordningen.

Samferdselsdepartementet sendte ut høringsbrev den 27. mars om midlertidig forskrift til koronaloven om billettering på ferger etter yrkestransportloven.

Tidligere har det ved flere fergesamband vært mulig å reise med kontant betaling på stedet. Som tiltak for å forhindre videre utbrudd av Covid-19, har Statens vegvesen og flere fylkeskommuner fjernet manuell billettering, slik at en god del trafikanter reiser gratis.

Vi forstår forslaget slik at samtlige trafikanter etter den midlertidige forskriften vil bli registrert med kjøretøyets kjennemerke, enten dette skjer ved etablerte installasjoner med skiltgjenkjenningssystem, ved optiske kameraer, eller at billettør taster inn kjennemerket manuelt på en enhet.

Datatilsynet har gitt følgende merknader:

  • Vi minner om åpenhetsprinsippet etter personvernforordningen og plikten til å gi informasjon til de registrerte. Trafikanter som ellers ville reist uten å bli registrert med kjøretøyets kjennemerke, vil nå likevel bli registrert. Det er viktig at disse får klar og tydelig informasjon om at de blir registrert.
  • Vi minner om plikten til å sørge for tilstrekkelig personopplysningssikkerhet, ettersom forskriften ser ut til å åpne for ulike måter å registrere kjennemerket på. Ifølge høringsnotatet har ikke alle fergesamband rundt omkring i landet faste installasjoner med skiltgjenkjenningssystem.

Ellers regulerte den foreslåtte forskriften allerede sletteplikten, og i høringsnotatet hadde departementet vurdert personvernkonsekvenser. Datatilsynet stiller seg til rådighet dersom departementet ønsker utfyllende informasjon eller har spørsmål til vårt høringssvar.

Offentlig høring med kort frist - midlertidig forskrift til koronaloven om billettering på ferger etter yrkestransportloven (regjeringen.no)

Last ned