Retningslinjer for atferdsnormer og særskilte kontrollorganer er vedtatt av Personvernrådet

Det europeiske personvernrådet (European Data Protection Board - EDPB) har nå vedtatt retningslinjer for atferdsnormer og lagt de ut på offentlig høring.

Dette innebærer at alle som ønsker det kan sende inn sine synspunkter på retningslinjene. Personvernrådet vil deretter vurdere innspillene før det skjer en endelig vedtakelse av retningslinjene. Retningslinjene er publisert på Personvernrådets (EDPB) sin nettside. Her kan du også lese mer om prosedyren rundt den offentlige høringen.

Skal gi tolkningshjelp og rammeverk

Formålet er å gi praktiske retningslinjer og tolkningshjelp ved anvendelse av artikkel 40 og 41 i personvernforordningen (GDPR). Retningslinjene skal bidra til å klargjøre prosedyrer og regler i forbindelse med innsending, godkjenning og publisering av atferdsnormer både på et nasjonalt og europeiske nivå. Retningslinjene skal også gi et klart rammeverk for alle kompetente datatilsynsmyndigheter, Personvernrådet og kommisjonen ved vurderingen av innsendte atferdsnormer. Rammeverket skal sikre konsistens og strømlinjeforme prosedyren involvert ved vurderingen av innsendte atferdsnormer.

For å være sikre på at atferdsnormene Datatilsynet godkjenner oppfyller forordningens krav, kommer vi ikke til å formelt godkjenne noen normer før retningslinjene er endelig vedtatt. Det er likevel mulig å sende inn et utkast allerede nå, men vi anbefaler at dere avventer til retningslinjene er endelig vedtatt.

Les mer om atferdsnormer på vår temaside

19