Personvernnemnda med vedtak i Legelisten-saken

Personvernnemnda har konkludert med at helsepersonell ikke kan reservere seg på generelt grunnlag fra å bli vurdert på Legelisten.no. Ut over det slår nemnda fast at nettstedet må følge personopplysningsloven.

Legelisten.no er et nettsted der man kan gi vurderinger om helsepersonell, som fastleger og tannleger. Datatilsynet har mottatt mange klager og henvendelser fra helsepersonell om ønsket å reservere seg fra slik vurdering. De pekte blant annet på at faglige riktige, men upopulære avgjørelser kunne føre til negativ omtale, og at omtalen kunne gå ut over familiemedlemmer og sosiale relasjoner.

Vi vurderte saken og kom frem til at Legelisten.no måtte iverksette flere tiltak for å vareta helsepersonells personvern. Tiltakene gikk blant annet ut på å innføre en generell reservasjonsadgang, gi bedre informasjon til helsepersonell, sørge for at opplysninger er oppdaterte og korrekte og slette gamle opplysninger. Legelisten.no klaget på vedtaket i sin helhet. Virksomheten anførte at nettsiden fullt ut var vernet av ytringsfriheten og at størsteparten av personopplysningsloven derfor ikke kom til anvendelse.

Personvernnemndas vedtak

Personvernnemnda har kommet frem til at nettsiden ikke nyter særskilt vern og derfor må følge hele personopplysningsloven. Dermed blir også de fleste av Datatilsynets vedtakspunkter stående.

Personvernnemndas flertall er imidlertid uenig i at siden må innføre en generell reservasjonsadgang. Nemnda konkluderer her med at hensynet til informasjonsfrihet veier tyngre enn personvernulempene.

De som legger igjen vurderinger på Legelisten.no, må legge igjen e-postadressen sin. I noen tilfeller kan vurderingen si noe om vedkommendes helsesituasjon, og gjennom e-postadressen kan personen potensielt identifiseres, slik at vurderingen regnes som en personopplysning. Datatilsynet mente at Legelisten ikke hadde tilstrekkelig rettslig grunnlag for å kreve at man må legge igjen e-postadresse. Også her var Personvernnemndas flertall uenige med Datatilsynet.

Fremdeles reservasjonsadgang i enkelttilfeller

Selv om helsepersonell ikke kan reservere seg på generelt grunnlag, er det fremdeles mulighet i loven for reservasjon i enkelttilfeller.

Etter den nye personopplysningsloven har man i mange tilfeller en rett til å protestere mot behandling av personopplysninger av grunner knyttet til sin særlige situasjon. I slike tilfeller må virksomheten foreta en individuell og konkret interesseavveiing, der personvernet skal veie tungt, for å avgjøre om protesten skal tas til følge.
Les mer om retten til å protestere

Les hele vedtaket (på personvernnemnda.no)