Ny personopplysningslov er vedtatt

Tirsdag 22. mai vedtok Stortinget ny personopplysningslov. Loven trer tidligst i kraft i juli.

I Stortingsdebatten ble det vedtatt at ny personopplysningslov avløser gjeldende personopplysningslov.

- Dette er en merkedag i personvernets historie, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Den nye personopplysningsloven består av to hovedelementer:

  1. For det første gjøres EUs personvernforordning (GDPR) til norsk lov.
  2. For det andre er det en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen.

Den nye personopplysningsloven endrer og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger i både offentlig og privat sektor, og borgerne får et styrket personvern. Loven gjelder alle som opererer i EU og EØS området eller som tilbyr varer eller tjenester til personer som befinner seg der, inkludert Storbritannia.

Tilsyn og veiledning

I Stortingsdebatten ble det flere ganger bemerket at Datatilsynet spiller en nøkkelrolle gjennom tilsyn, informasjon og veiledning.

- Vår todelte rolle forsterkes ved at vi skal være et aktivt og kompetent tilsynsorgan, samtidig som vi legge stor vekt på å drive veiledning for offentlige og private virksomheter i hele Norge, sier Bjørn Erik Thon.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Vara fremhevet at Datatilsynet skal være personvernets vokter, og må ha ressurser til å drive informasjon. Mange opplever det nye regelverket som komplekst. Dette kom også tydelig fram i høringer i forkant av lovvedtaket. Flere av stortingsrepresentantene ga sin tilslutning til Justiskomiteens tilrådning om at det må vurderes om kapasiteten til Datatilsynet er tilstrekkelig i møte med den nye loven og implementeringen av forordningen, og at Datatilsynet må styrkes.

- Det er kommet klare signaler, og vi har merket oss at en samlet komite vil gi økte ressurser til Datatilsynet. Vi er spente på hva som treffer oss når loven trer i kraft, men vi vet at arbeidsmengden kommer til å bli stor, sier Bjørn Erik Thon.

Loven trer i kraft tidligst juli

De nye personvernreglene gjelder i store deler av Europa fra 25. mai, og vil tidligst tre i kraft i Norge i løpet av juli. Dette kommer av at personvernforordningen først må ha trådt i kraft i EØS-avtalen. Dette forutsetter igjen at EU har ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitebeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold. Det vil legges ut informasjon på våre nettsider så snart endelig dato er satt.

Les mer om personopplysningsloven og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning i EØS-avtalen (stortinget.no)

Se videoopptak fra stortingsdebatten 22. mai (stortinget.no)

Følg med på våre nettsider for oppdateringer om de nye personvernreglene. Vi legger jevnlig ut nye veiledere, info og tips. Vi vil publisere oppdaterte nettsider med relevant informasjon tilpasset det nye lovverket i starten av juli.