Forslaget til ny personopplysningslov er klart

Justis- og beredskapsdepartementet la 23. mars frem forslag til ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR).

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i proposisjonen en ny personopplysningslov som avløser den gjeldende personopplysningsloven. Forslaget består av to hovedelementer:

  1. For det første gjøres EUs personvernforordning til norsk lov gjennom en inkorporasjonsbestemmelse.
  2. For det andre foreslår departementet en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen.

Fra departementets side tas det sikte på å sette loven i kraft samtidig som eller så snart som mulig etter at forordningen får anvendelse i EU-statene 25. mai 2018. Forslaget skal nå behandles i Stortinget.

Les mer på regjeringen.no

Les proposisjonen på regjeringen.no

Datatilsynet i rute

- Det er flott at proposisjonen nå er klar og oversendt til Stortinget for behandling, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. - Vi i Datatilsynet gleder oss til å lese lovforslaget nøye, og er klare for de nye reglene når de forhåpentligvis trer i kraft 25. mai i år.