Datatilsynet frafaller gebyr

I november 2016 ila Datatilsynet overtredelsesgebyr ovenfor Axactor Norway AS. Etter en ny vurdering har Datatilsynet kommet frem til at gebyr ikke skal ilegges.

I 2016 konkluderte Datatilsynet med at virksomheten, som da var kjent under navnet Ikas, hadde drevet med kredittopplysningsvirksomhet uten konsesjon. Da Datatilsynet ila overtredelsesgebyr, klaget Axactor på vedtaket til Personvernnemnda. Nemnda mente vedtaket ikke var tilstrekkelig begrunnet og sendte den tilbake til Datatilsynet for ny behandling. 

Datatilsynet har vurdert saken på nytt og under tvil kommet til samme konklusjon. Saken faller imidlertid i grenseland, og dette taler for at det ikke er riktig å ilegge gebyr. Dessuten har Axactor bekreftet at virksomheten allerede har etterkommet Datatilsynets syn, slik at virksomheten i dag bare behandler kredittopplysninger på lovlig grunnlag.