Pålegger sletting av DNA-referanseprofiler

Etter et tilsyn med politiets DNA-register har Datatilsynet kommet med pålegg overfor Kripos om at de skal sørge for at gamle referanseprofiler lagret hos Folkehelseinstituttet blir slettet senest innen utgangen av januar 2017.

Avviket som ble konstatert på Datatilsynets kontroll hos Kripos i fjor høst knytter seg til referanseprofiler som oppbevares hos Folkehelseinstituttet. En referanseprofil er en DNA-profil som fremkommer som resultat av analyse av prøvemateriale innhentet etter samtykke. Blant disse er profiler til personer som frivillig har gitt fra seg DNA-prøve i forbindelse med etterforskning av draps- og voldtektssaker. Etter politiregisterforskriften skal referanseprofiler slettes når formålet med undersøkelsene er oppnådd, eller referansepersonen trekker sitt samtykke tilbake.

Saken om manglende sletting av DNA-profiler lagret hos Folkehelseinstituttet har versert i flere år. Kripos sier i sitt tilsvar til kontrollrapporten at de antar at arbeidet med sletting av resterende referanseprofiler vil være ferdigstillet innen utgangen av 2016. Datatilsynet setter derfor endelig frist for dette arbeidet til 31. januar 2017.

Risikovurderinger og sporbarhet ved søk

Datatilsynet fant ved kontrollen også avvik når det gjelder plikten Kripos har til å gjennomføre en helhetlig risikovurdering for DNA-registeret. Kripos har nå gjennomført risikovurderingen, og det er derfor ikke lenger nødvendig å fatte vedtak som pålegger dette. Datatilsynet fraviker også sitt varslede pålegg om å registrere og spore søk i DNA-registeret. Slik funksjonalitet vil bli ivaretatt i en ny og helhetlig løsning gjennom SPOR IKT-prosjektet. Datatilsynet forutsettes å bli holdt løpende orientert om fremdriften når det gjelder dette.

Flere gode rutiner er på plass

Det ble ikke konstatert avvik når det gjelder blant annet følgende:

  • Rutiner for tilgangskontroll
  • Rutiner for utlevering av opplysninger fra DNA-registeret
  • Ivaretakelse av retten til innsyn og informasjonsplikt
  • Kvalitetssikring av at samtykke faktisk foreligger
  • Rutiner for sletting av opplysninger i identitets- og etterforskningsregisteret
  • Destruering av biologisk materiale

Les vedtaksbrevet og den endelige kontrollrappporten (pdf)  

(Deler av dokumentene er unntatt offentlighet)

 

 

30