Foreslår unntak i melde- og konsesjonsplikten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår flere unntak i melde- og konsesjonsplikten for virksomheter som behandler personopplysninger. Høringsfristen er 29. november.

Som et ledd i regjeringens tidstyvprosjekt har Datatilsynet gjennomgått eksisterende bestemmelser om melde- og konsesjonsplikt ved behandling av personopplysninger for å se om det kan gis flere unntak i personopplysningsforskriftens kapittel 7. Det er gode grunner for å gjøre unntak fra melde- og konsesjonsplikten i større grad enn det er gjort i dag, særlig i tilfeller der personverntrusselen er liten. Dette vil redusere arbeidsmengden hos Datatilsynet. Samtidig vil det være ressursbesparende for virksomheter som per i dag driver med behandling av personopplysninger som er underlagt melde- eller konsesjonsplikt.

Dette foreslås unntatt

I høringsnotatet foreslås det at det gjøres unntak fra meldeplikten for følgende fire tilfeller av behandling av personopplysninger

a)      i aktivitetslogg i adgangskontrollanlegg

b)      ved bruk av kameraovervåking

c)      i organ for stat eller kommune når behandlingen har hjemmel i egen lov

d)     ved bruk av elektronisk kjørebok og flåtestyring. 

Videre foreslås det at det gjøres unntak fra både melde- og konsesjonsplikten for følgende fem tilfeller av behandling av personopplysninger

a)      i klientregistre

b)      i hvitvaskingsregistre

c)      hos helsepersonell som er underlagt offentlig autorisasjon eller gitt lisens

d)     i bivirkningsrapportering

e)      ved intern og ekstern varsling av kritikkverdige forhold.

Høringsfrist 29. november

Send høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen den 29. november.

Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (regjeringen.no)

3