Tillater kamera i svømmehaller

Lovlig lagringstid for kameraopptak i svømmehaller utvides fra 24 timer til fire døgn.

Datatilsynet gjennomførte 16. mars 2015 en kontroll hos Ankerskogen svømmehall på Hamar. Temaet for kontrollen var svømmehallens bruk av kameraovervåking.

Datatilsynet skal påse at personvernet blir godt ivaretatt ved bruk av kameraovervåking. Vi ville også med denne kontrollen lære mer om hvordan et svømme- og velværeanlegg bruker kameraovervåking i den daglige driften. Hvilke fordeler har kameraovervåkingen, og hvilke ulemper har den for badegjestene? Ankerskogen er et stort anlegg med mange fasiliteter og tilbud til ulike brukergrupper. Datatilsynet har brukt erfaringene fra kontrollen med Ankerskogen til å lage generelle retningslinjer for kameraovervåking i tilsvarende svømmeanlegg (se nederst i saken).

Hovedfunn fra kontrollen

Ankerskogen har kameraovervåking både over og under vann i de store bassengene som har mange brukere. Kameraene gir hovedsakelig oversiktsbilder. Formålet er å forebygge farlige situasjoner som kan lede til drukningsulykker. Kameraovervåkingen har også som formål å forebygge seksuelle overgrep. Datatilsynet mener denne bruken av kameraovervåking er tillatt etter regelverket.

I velværeavdelingen med 18-års aldersgrense har Datatilsynet konkludert med at kameraovervåking ikke er tillatt. Dette er et rolig rekreasjonssted, og overvåking her er ikke nødvendig ut fra sikkerhetshensyn. Et unntak er i en grotte som mangler fysisk inspeksjonsmulighet. Ankerskogen mener kameraovervåking i denne grotten er nødvendig for å ivareta sikkerheten til brukere med svekket helse. I tilfelle en bruker får et illebefinnende inne i grotten som krever øyeblikkelig assistanse fra badevertene, vil overvåkingskameraet være nødvendig for å oppdage dette slik at personen får rask hjelp.

Opptak kan lagres i inntil fire døgn

Datatilsynet har vurdert at opptak fra kameraovervåkingen kan lagres i inntil fire døgn. Grunnen er at personer med tilgang til serverrom hvor opptak er lagret ikke alltid er på jobb når det skjer en hendelse. Hvis det skjer en ulykke på en lørdag, kan det gå to dager før en person med tilgang til serverrommet er på jobb. Dette gjør det nødvendig å ha lengre lagringstid enn 24 timer, som Datatilsynet opprinnelig mente var tilstrekkelig og som vi har lagt til grunn i tidligere praksis.

Det er en betingelse for lagring at opptak lagres på adskilt og låst serverrom. Innsyn i opptak skal som hovedregel ikke skje, bortsett fra om det har skjedd en alvorlig ulykke eller en straffbar handling.

Retningslinjer for svømmeanlegg med kameraovervåking

  • Svømmehallen må lage skriftlige rutiner for hva som er formålet med kameraovervåkingen, rutiner for bruk, innsyn i opptak og sletting. Rutinene skal være tilgjengelige for de ansatte.
  • Svømmehallen må ha tilgangsstyring og passordbeskyttelse på pc-er som gir tilgang til kameraovervåkingsanlegget.
  • Opptak fra kameraovervåking kan oppbevares i inntil fire døgn. Lagring skal skje på server i avlåst rom.
  • Lagrede opptak skal kun sjekkes dersom det skjer en ulykke eller hendelse som kan kreve etterforsking av politiet. Opptak kan også utleveres til helsepersonell ved alvorlige ulykker, dette krever samtykke fra den som er på opptaket.
  • Svømmehallen må skilte tydelig at bassengområdet er kameraovervåket. Skiltene skal angi hvem som er ansvarlig for kameraovervåkingen, og må opplyse om det dersom kameraovervåking foregår både over og under vann. Kameraovervåking skal være et supplement til – ikke erstatte – fysiske vakter.
  • Kameraer i SPA-anlegg, velværeavdelinger og lignende er ikke tillatt, bortsett fra dersom basseng mangler inspeksjonsmulighet.

Last ned