Endrar praksis for lydopptak av kundesamtalar

Tidlegare har vi sagt at kundar som ringer kundeservice bør kunne samtykke til at samtalen blir tatt opp. No meiner Datatilsynet at det kan vere nok at kunden får høve til å reservere seg mot at det blir gjort opptak.

«Samtalen kan bli teipa», høyrer vi gjerne når vi ringer inn til kundeservice hos forskjellige verksemder. Etter Datatilsynets meining har denne praksisen hos bedriftene ikkje vore i samsvar med personopplysningslova. Lova krev nemleg at du enten samtykker til at det blir samla inn personopplysingar, eller at du kan reservere deg mot at det blir gjort. Slik praksisen har vore, veit ikkje kunden om det faktisk blir gjort opptak av samtalen. Han eller ho får beskjed om at dei kan bli teipa. Dette er uheldig.

Endrar praksis

Datatilsynet firer no på samtykkekravet, som uansett ikkje har vore oppfylt hos mange av dei store aktørane i varehandelen. Bakgrunnen er ei sak hos Storebrand, som tek opp alle samtalar til kundeservice. I dialog med Datatilsynet endrar Storebrand no sin praksis, slik at kunden på ein enkel måte får høve til å seie nei til at det blir gjort opptak av lyd frå samtalar. Denne løysinga er Storebrand no i ferd med å innføre. Når du ringer Storebrand, skal du få høve til å reservere deg mot opptak med eit tastetrykk.

Fleire kan nytte reservasjonsløysing

Ei slik reservasjonsløysing kan også andre verksemder nytte, dersom dei ønskjer det. I praksis kan det løysast med at innringaren får tilbod om å trykke på ein tast («trykk 1 for å reservere deg mot opptak») idet dei ringjer inn.

Skal vere like bra

Datatilsynet har i brev til Storebrand presisert at det er ein viktig føresetnad for denne endringa at  dei kundane som reserverer seg mot opptak, skal få like god og rask service som dei kundane som ikkje reserverer seg.