Hopp til hovudinnhald

Tips nokon om denne nettsida


Lastar
* Du må skrive inn to gyldige e-postadresser * Ugyldige felter er fylt ut, mail sendes ikke.
Ditt tips er sendt
Det oppstod ein uventa feil. Prøv på nytt seinare
Lukk

Adressemekling - utleige av adresselister

Adressemekling eller utleige av adresselister betyr mykje for verksemder som driv med direkte marknadsføring. Men verksemdene kan ikkje fritt utveksle opplysningar om kundane sine.

Adressemeklinga er ikkje ein trussel mot personvernet hvis adresselistene berre inneheld det ein kallar grunndata. Då treng ikkje verksemdene samtykke frå dei registrerte. Med grunndata meiner vi mellom anna namn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

Listesjekk

I Reservasjonsregisteret (brreg.no) kan privatpersonar som ikkje ønskjer direkte marknadsføring registrere seg. Leigar av adresselister skal alltid sjekke listene opp mot reservasjonsregisteret før dei sender ut reklame, slik at dei som har reservert seg ikkje får reklamen. 

Adressemekling av lister skal ikkje skje:

  • der det gjeld barn under 15 år
  • dersom adresselistene inneheld informasjon som kan gje indikasjonar på sensitive forhold - all bruk av personopplysningar må i så tilfelle være basert på samtykke frå den registrerte

Informasjonsplikt

Verksemdene har plikt til å opplyse kundane sine om at ei formidling av personopplysningar vil finne stad, og om kva for nokre opplysningar som vil verte nytta til kva. Når forbrukarane får direkte marknadsføring, har dei også krav på å få vite kvar opplysningane er henta frå utan å måtte be om det. Alle desse informasjonskrava er sett for at forbrukarane skal ha høve til å reservere seg mot direkte marknadsføring i verksemdene sine eigne reservasjonsregister.

Til toppen