Publikasjoner

Veiledere, bransjenormer, rapporter, analyser og utredninger om personvern.
1 - 25 av 55

Adressemekling - utleige av adresselister 28.12.2011

Adressemekling eller utleige av adresselister, betyr mykje for verksemder som driv med direkte marknadsføring. Men verksemdene kan ikkje fritt utveksle opplysningar om kundane sine.

Automatiserte avgjørelser forutsetter god informasjon 28.02.2013

Når det offentlige foretar automatiske avgjørelser om innbyggerne, må det gis god informasjon om hva som skjer. Det viser en rapport om konsekvensene ved å gjøre slike avgjørelser.

Big Data - personvernprinsipper under press 26.09.2013

Big Data viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper.

Bransjenorm for direkte markedsføring 18.01.2012

Federation of Direct MArketing (FEDMA) sin bransjenorm for direkte markedsføring er godkjent av Artikkel 29-gruppen, det rådgivende personvernorganet til EU-kommisjonen.

Bransjenorm for e-billettering 17.01.2014

Bransjenorm for elektronisk billettering skal bidra til at alle kan reise anonymt med buss, tog og båt.

Databehandleravtale om behandling av personopplysninger 29.12.2011

Denne veilederen med tilhørende maler skisserer hovedmomentene i databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven.

Elektroniske pasientjournaler har sviktende tilgangsstyring 15.05.2009

I denne rapporten viser Datatilsynet at ivaretakelse av sikkerheten i elektroniske pasientjournaler er mangelfull.

En vanlig dag på jobb - arbeidshverdagens elektroniske spor 14.10.2012

Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt? Hvem ser hva?

En veiledning i bruk av nettskytjenester 18.12.2012

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. Hvis du som privatperson skal bruke denne typen nettbaserte lagringsløsninger, bør du særlig vurdere hvor sikker løsningen er.

Facebook: Hva skjer med personopplysningene? 07.07.2011

Datatilsynet gjorde høsten 2010 en studie av Facebook og nettsamfunnets tjenester sett fra et personvernståsted. Studien resulterte i rapporten ”Social Network Services and Privacy”.

FRA-lovens virkning for personvernet 17.11.2008

Den svenske Lov om signalspaning (FRA-loven) regulerer svenske myndigheters adgang til spaning på elektronisk kommunikasjon. I denne rapporten viser Datatilsynet hvilke konsekvenser FRA-loven kan få for norske borgeres personvern.

Genetiske undersøkelser og personvernutfordringer 02.05.2013

Omfanget av innsamling og bruk av genetiske opplysninger og biologisk materiale øker. Samtidig blir gentesting enklere og mer tilgjengelig for folk flest. Dette kan skape personvernutfordringer for den enkelte og krever tydeligere regulering.

GPS og sporing i yrkesbiler 25.11.2011

Arbeidsgivere som tar i bruk elektroniske sporingsenheter i sine kjøretøy må oppfylle visse plikter. Som arbeidstaker bør du også vite hvilke rettigheter du har.

Hva vet mobilappen om deg? 29.12.2012

Hvilke personopplysninger henter applikasjonene ut fra mobiltelefonen din – og hva får du vite om dette? Svaret er at mye kan hentes ut, men at du som bruker får vite lite.

I beste mening - om bilder av barn på nett 27.09.2010

Hvordan skal man håndtere bilder av barn? Et spørsmål er hva som faktisk er lov eller ikke å publisere, men fordi om det er lov – er det nødvendigvis lurt eller etisk riktig?

Identitetstyveri – forebygging, bistand og lovhåndhevelse 17.01.2012

Datatilsynets utredning om hvordan identitetstyveri kan forebygges og hva som kan gjøres for å hjelpe dem som utsettes for slike tyveri.

Internettsveip 2013 19.09.2013

Datatilsynet har sveipet 222 norske og utenlandske nettsider for å finne ut om virksomhetene forteller hvordan de bruker folks personopplysninger. Sveipet viser at 4 av 10 nettsider mangler personvernerklæring.

Internkontroll i mindre virksomheter 14.01.2012

Veilederen er for virksomheter som kun håndterer opplysninger om egne ansatte, eller ikke- sensitive kundeopplysninger. Veilederen er lagt opp slik at den kan redigeres til å bli virksomhetens internkontroll.

Internkontroll og informasjonssikkerhet - veileder 14.01.2012

En velfungerende internkontroll er avgjørende for å sikre forsvarlig behandling av personopplysninger. Veilederen om internkontroll og informasjonssikkerhet hjelper virksomheten gjennom prosessen med å innføre internkontroll og informasjonssikkerhet.

Kameraovervåking gir mer trygghet for de trygge 16.09.2005

En undersøkelse fra 2005 om folks holdninger til personvern, viser at det er de tryggeste blant oss som i størst grad føler seg tryggere med kameraovervåking. Få har motforestillinger. Men vi vil ikke overvåkes på arbeidsplassen.

Kameraovervåking reduserer ikke kriminalitet 22.04.2005

Kameraovervåking ser ikke ut til å redusere kriminalitet i særlig grad ifølge en forskergruppe fra Universitetet i Leicester. Gruppen har sett på 14 større kameraovervåkingsprosjekter på oppdrag fra det britiske innenriksdepartementet, Home Office.

Kommuneundersøkelsen 2010-2011 01.03.2011

Mellom juni og november 2010 ba Datatilsynet alle norske kommuner og fylkeskommuner å redegjøre for hvordan de ivaretar kravene til internkontroll og informasjonssikkerhet. 429 av 449 kommuner og fylkeskommuner har svart på redegjørelsen.

Lydopptak av samtaler 30.12.2011

Virksomheter som tar opp en telefonsamtale, for eksempel med deg som kunde, må enten ha hjemmel til dette eller be om ditt samtykke.

Lydopptak i verdipapirforetak 30.12.2011

Verdipapirforetak skal gjøre lydopptak av telefonsamtaler.

Meldeplikt for forskningsprosjekter 01.06.2005

Skal du i gang med et forskningsprosjekt eller studentoppgave som medfører behandling av personopplysninger?

1 - 25 av 55