2011

Tilsynsrapporter for kontroller utført i 2011 (listen er ikke uttømmende).
1 - 25 av 34

Kontroll med Helse Førde og Helse Stavanger 19.04.2013

Høsten 2011 gjennomførte Datatilsynet kontroller med Helse Førde og Helse Stavanger. Tilsynet fant ingen store avvik. Helseforetakene jobber godt for å sikre etterlevelse av den nye helseforskningsloven, blant annet ved sentralisert støtte for forskning.

Aksepterer bruk av Google Analytics 05.02.2013

Datatilsynet har konkludert med at Skatteetaten og Lånekassen i tilstrekkelig grad vet hvordan Google håndterer IP-adresser i analyseverktøyet Google analytics. Opplysningene anonymiseres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

Horten Næringspark - ulovlig kameraovervåking 26.11.2012

I en kontroll ved Horten Næringspark avdekket Datatilsynet ulovlig bruk av kamera.

Mener at bruk av Google Analytics er lovstridig (foreløpig rapport) 21.08.2012

Skatteetatens og Lånekassens bruk av analyseverktøyet Google Analytics er i strid med personvernlovgivningen. Etatene har ikke kontroll på hvordan Google bruker opplysninger om de som besøker deres nettsider.

Bring Norge Dialog AS (endelig kontrollrapport) 20.08.2012

Datatilsynet har gjennomført kontroll hos Bring Norge Dialog AS og pålegger virksomheten å endre sine rutiner.

Teletopia Gruppen AS (endelig rapport) 29.06.2012

Datatilsynet gjennomførte kontroll hos teleselskapet Teletopia Gruppen AS 22. november 2011.

Teletopia varsles om overtredelsesgebyr på to hundre tusen kroner 29.06.2012

Teleselskapet Teletopia har fått varsel om overtredelsesgebyr for å ha drevet omfattende og detaljert overvåking av sine ansatte.

Drømtorp videregående skole (endelig rapport) 05.06.2012

Datatilsynet har gjennomført kontroll med Drømtorp videregående skole om behandling av personopplysninger i deres elevadministrasjonsprogram (LMS).

Sjøsiden kjøpesenter (Horten) 18.04.2012

Datatilsynet gjennomførte en uanmeldt kontroll på Sjøsiden kjøpesenter. Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger i forbindelse med fjernsynsovervåking.

Kontroll med medlemskort for apotek 18.04.2012

Datatilsynet gjennomførte høsten 2001 to kontroller med virksomheter som tilbyr medlemskort for apotek, Norsk Medisinaldepot og Boots Norge AS. Formålet med kontrollen var å se på hvordan virksomhetene behandler personopplysninger.

Kontroll med Nav-kontorer i Rogaland 17.04.2012

Formålet med kontrollene var å undersøke hvordan Nav-kontorenes behandling av personopplysninger samsvarer med personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger.

16 kommuner kan få bot for manglende internkontroll 22.03.2012

Datatilsynet har sendt varsel om tvangsmulkt til 16 kommuner som har ikke svart på om de har internkontroll slik personopplysningsloven krever. Dersom kommunene ikke har alt i orden den 2. april risikerer de dagbøter frem til internkontroll er på plass.

Boligbyggerlagenes Partner AS (BBL) 29.02.2012

Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger, særlig i forbindelse med personopplysninger om privatkunder ved bruk av fordelskort.

Trumf AS sin behandling av personopplysninger (endelig) 29.02.2012

Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av personopplysninger i forbindelse med registrering av personopplysninger om privatkunder ved bruk av fordelskort.

Forsikringspartner AS og sensitive personopplysninger (endelig) 08.02.2012

Temaet for kontrollen var virksomhetens behandling av sensitive personopplysninger i forbindelse med tegning av forsikringsavtaler og ved håndtering av forsikringsoppgjør.

Kontroll hos Crawford & Company AS (endelig) 08.02.2012

Endelige rapporter fra Datatilsynets kontroll av virksomheten 22. desember 2011.

Kontroll hos Frende Forsikring AS 08.02.2012

Endelige rapporter fra Datatilsynets kontroll hos virksomheten i november 2011.

Smart Club AS sin bruk av fordelskort 08.02.2012

Endelige rapporter fra Datatilsynets kontroll hos virksomheten i oktober 2011.

Universitetssykehuset Nord-Norge sin tilgangsstyring og logging 08.02.2012

Datatilsynet ble av Pasient- og brukerombudet i Nordland gjort kjent med at Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) hadde vesentlige utfordringer knyttet til tilgangsstyring og logging i fagapplikasjonen. Kontrollen fant sted den 6. september 2011.

Leverandører av TV over Internett (IPTV) 20.01.2012

Datatilsynet gjennomførte våren 2011 fem kontroller med behandling av personopplysninger og lagring av brukermønster hos leverandører av TV over Internett (IPTV).

Grimstad kommune sikrer brukerdialog 07.12.2011

Grimstad kommune rydder opp i behandling av personopplysninger for spørreundersøkelser via bedrekommune.no. Bruken av detaljerte bakgrunnsvariabler og fritekstfelt skal gjennomgås for å sikre anonymiteten til innbyggerne som svarer.

Østre Toten kommunes informasjonssikkerhet og internkontroll. 22.11.2011

Endelige rapporter fra Datatilsynets kontroll av kommunen i november 2011.

Birkebeinarrennet slettar bilete 01.11.2011

Bilete av deltakarar frå Birkebeinerrennet blir sletta frå arrangøren sine nettsider etter påtrykk frå Datatilsynet. I framtida kan deltakarane sjølv fastsetje om dei ønskjer at bilete av dei skal publiserast.

Vedtak om standardkonsesjon for antidopingprogram 13.10.2011

Personvernnemnda avslår klage på Datatilsynets standardkonsesjon for behandling av personopplysninger i antidopingprogram ved treningssenteret.

Må slette opplysninger fra personalmappe 13.10.2011

Personvernnemnda slår fast at Nordea må slette opplysninger om en ansatt fra personalmappen. Nemda støtter dermed Datatilsynets vurdering og praksis.

1 - 25 av 34