Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Ikke gi blanko-fullmakt til Arbeids- og velferdsetaten!

Datatilsynet er kritisk til Arbeidsdepartementets forslag om nye fullmakter til NAV i arbeidet med å forebygge og avdekke trygdemisbruk.

I sitt høringsbrev foreslår Arbeidsdepartementet å gi Arbeids- og velferdsetaten (NAV) hjemmel til å kunne samkjøre sine registre mot flere andre registre i arbeidet med å avdekke misbruk av velferdsordninger.

Blankofullmakt

Den foreslåtte bestemmelsen er altfor vidtrekkende og generelt utformet. Den kan leses som en blanko-fullmakt for Arbeids- og velferdsetaten til å samkjøre sine registre mot andre offentlige registre, på hvilket som helst tidspunkt, og så ofte etaten selv finner det formålstjenlig, skriver Datatilsynet i sin høringsuttalelse. I dagens lovgivning er det slik at det må foreligge en "rimelig grunn til mistanke" om trygdemisbruk før kontrolltiltak iverksettes.

Med det nye forslaget kan alle som mottar stønad fra NAV, også uten at det foreligger mistanke om misbruk, bli kontrollert gjennom en rutinemessig samkjøring av ulike offentlige registre. Også en ubestemt krets av personer med relasjoner til stønadsmottaker risikerer å bli berørt av det foreslåtte kontrollregimet. Datatilsynet mener derfor at det foreslåtte tiltaket fører til et systematisk inngrep i personvernet til en unødig stor krets av personer.

I strid med menneskerettskonvensjonen?

Tiltaket som foreslås innført er etter Datatilsynets vurdering av en slik art og et slikt omfang at det ikke står i forhold til den interessen samfunnet har i at tiltaket iverksettes. Det vil derfor kunne være i strid med både den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 og personverndirektivet, som begge stiller krav om forholdsmessighet.

Datatilsynet mener også at den foreslåtte ordlyden i lovforslaget er så vidtrekkende og generell at det vil kunne være vanskelig for Stortinget å overskue de faktiske og rettslige konsekvensene av lovforslaget. Tilsynet viser da til Stortingets reaksjoner på at gjeldende folketrygdlov ble benyttet til å hente trafikkdata fra teleleverandørene. En manglende klarhet og usikkerhet med hensyn til spredning av personopplysninger mellom ulike deler av forvaltningen vil også kunne ha som konsekvens at borgernes tillit til forvaltningen blir svekket.

Les mer:

Til toppen