Nyheter

1 - 20 av 197
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Neste 

Lånekassen bør bare hente inn nødvendige opplysninger 18.03.2015

Datatilsynet mener det er unødvendig å gi Lånekassen utvidet hjemmel til å hente inn informasjon om personer som ikke er kunder hos Lånekassen.

Ikke uproblematisk å sende fangers personopplysninger ut av landet 12.03.2015

Datatilsynet mener at adgangen til å utlevere personopplysninger fra Kriminalomsorgen i Norge til utlandet bør være hjemlet i en lov eller forskrift.

Endrar praksis for lydopptak av kundesamtalar 11.03.2015

Tidlegare har vi sagt at kundar som ringer kundeservice bør kunne samtykke til at samtalen blir tatt opp. No meiner Datatilsynet at det kan vere nok at kunden får høve til å reservere seg mot at det blir gjort opptak.

Ny personvernlovgivning på vei fra EU 10.03.2015

EU reformerer sin lovgivning på personvernfeltet. Det kan i løpet av året bli vedtatt helt nye personvernregler innen EU som også vil gjelde for Norge.

Bilen avslører kjøremønsteret ditt 04.03.2015

Når bilen leveres på verksted, laster bilverksteder og -produsenter ned informasjon om hvordan bilen blir brukt.

Uheldige fullmakter i nytt lovforslag 19.02.2015

Kontrollkapittelet i forslaget til ny skatteforvaltningslov overlater til regjeringen å regulere rammen for egen virksomhet, noe Datatilsynet ser på som uheldig.

Datatilsynet endrer praksis for privat kameraovervåking 05.02.2015

EU-domstolen har avgjort at det ikke er å regne som et rent personlig eller privat formål dersom privatpersoners kameraovervåking også fanger opp offentlig område.

Nye krav til informasjonssikkerhet i postloven 05.02.2015

Det er gledelig å se at det i forslaget til ny postlov stilles strengere krav til informasjonssikkerheten i digitale posttjenester.

To nye rettleiarar for personvernsarbeidet 28.01.2015

Målet med dei to rettleiarane frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet er å gjere informasjonen om regelverket enklare og betre, og at verksemdene skal ha gode rutinar for handsaming av personvernet.

Lansering av rapporten Personvern - tilstand og trender 2015 28.01.2015

Hva har skjedd med personvernets stilling etter Snowdens avsløringer av NSAs massive overvåking i juni i fjor? I årets personvernrapport ser vi på hva som har skjedd i året som har gått og hvilke trender som vil prege vårt personvern i 2015.

Svært kritisk til mobilregulerte soner 23.01.2015

Et nytt lovforslag vil kunne gi politiet utvidede muligheter til å bruke falske basestasjoner, og det uten domstolskontroll.

Nye regler for deling av nordmenns helseopplysninger 15.01.2015

Ved årsskiftet fikk vi nytt lovverk for deling av pasientopplysninger gjennom helseregistre og pasientjournaler.

Kritisk til foreslått endring av barnehageloven 14.01.2015

Et av forslagene er å fjerne kravet om samtykke fra foreldrene til bruk av kartleggingsverkøy i barnehagen. Vi mener dette fratar foresatte retten til selv å bestemme om egne barns ferdigheter skal kartlegges.

Generelle samtykker er uheldig ved søknader om adopsjon 16.12.2014

For vide fullmakter kan føre til innsamling av unødvendig mye sensitiv informasjon i forbindelse med adopsjonssøknader.

Lånekassen bør ikke få blankofullmakt 16.12.2014

Bestemmelsen i høringsforslaget vil gi Lånekassen fullmakt til å hente opplysninger det ikke er behov for.

Ber appbutikker om å lenke til personvernerklæring 10.12.2014

Internasjonale personvernmyndigheter ber appbutikkene ta ansvar for at de som laster ned apper får informasjon om appenes innsamling og bruk av personopplysninger.

Kritisk til utvidet tilgang til helseopplysninger 08.12.2014

Departementets forslag til nye regler er for generelt og åpent for skjønnsmessige vurderinger.

Lite gjennomtenkt om heldigitale læringstilbud 21.11.2014

Det er nødvendig med en utredning av personvernkonsekvenser før Kunnskapsdepartementet legger til rette for bruk av heldigitale læringstilbud (MOOC).

- Lydfiler bør ikke utleveres 13.11.2014

Privatpersoner bør kunne få innsyn i AMK-sentralenes lydlogger uten å få selve lydopptaket.

Kontroll hos Den katolske kirke 28.10.2014

Oslo katolske bispedømme har mye å rydde opp i når det gjelder behandling av medlemmenes personopplysninger.

1 - 20 av 197
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Neste